สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน
จำนวนหน่วยงาน (หน่วย)ทั้งหมดเป็นสมาชิก (%)ปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด765 (6.6%)0000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ878 (0.0%)
รพ.สต. สถานีอนามัย109964 (0.0%)0000
รพศ.288 (28.6%)0000
รพท.689 (13.2%)0000
รพช. รพร.78586 (11.0%)0000
หน่วยงานส่วนกลาง68 (0.0%)
โรงพยาบาล นอก สธ.1709 (5.3%)1000
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน40131 (0.0%)0000
อื่นๆ3 (0.0%)
รวมทั้งหมด17085122 (0.7%)1000
จำนวนสมาชิก บุคลากร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด80000
รพศ.160000
รพท.160000
รพช. รพร.1340000
โรงพยาบาล นอก สธ.471000
โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน10000
รพ.สต. สถานีอนามัย40000
รวมทั้งหมด2261000
จำนวนสมาชิก อาสาสมัคร (คน)ทั้งหมดปีนี้เดือนนี้สัปดาห์นี้วันนี้
รวมทั้งหมด